REGULAMIN CMENTARZA RZYMSKOKATOLICKIEGO 

przynależnego do Parafii p. w. Świętego Józefa Robotnika w Kłaju.

 

Cmentarze są świętymi miejscami spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza je szczególną troską. Celem zapewnienia należnej czci zmarłym oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego, powierza się te cmentarze wraz z ich urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na ich terenach prace i odwiedzających groby swoich bliskich oraz zobowiązuje się do stosowania poniższego Regulaminu.

I.

Przepisy ogólne

1. Cmentarz Rzymskokatolicki w Kłaju jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Rzymskokatolickiego, przeznaczonym do pochówku wiernych Kościoła i osób, które wyrażą wolę pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru. Kościół Katolicki pełni na nim swą misję i sprawuje kult publiczny w granicach wyznaczonych przez prawo kościelne, a potwierdzonych przez prawo powszechne, w szczególności przez Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską.

2. Cmentarz jest miejscem świętym przeznaczonym dla sprawowania kultu publicznego wiary katolickiej, w której zmartwychwstanie umarłych jest nadzieją chrześcijan, a nakaz poszanowania ciał zmarłych jest obowiązkiem szczególnym w oczekiwaniu na ich wskrzeszenie, co powierzone jest pieczy władzy kościelnej i wszystkich wiernych, a innym osobom nakazuje uszanowanie tego miejsca.

3. Właścicielem cmentarza jest parafia pod wezwaniem Świętego Józefa Robotnika w Kłaju, dalej zwana Parafia, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymanie zgodnie z przeznaczeniem.

4. Parafianin to osoba, która jest zaewidencjonowania w kartotece parafialnej oraz bierze czynny udział w życiu Parafii, zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym.

5. Cmentarz parafialny jest miejscem pochówku Parafian oraz innych osób, którym przysługuje prawo pochówku na terenie parafii.

6. Pochówki na terenie cmentarza odbywają się zgodnie z zasadami ustalonymi przez właściwe organy parafialne.

7. Cmentarz jest miejscem pamięci i skupienia. Na jego terenie należy zachowywać szacunek dla osób tam spoczywających oraz dla ich rodzin.

8. Cmentarz parafialny jest miejscem pochówku zmarłych i działa na podstawie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisów wykonawczych do wymienionych ustaw.

II.

Zarządzanie cmentarzem

1. Czynności zarządu i bieżąca administracja spoczywa na Proboszczu Parafii. W imieniu Księdza Proboszcza czynności administracyjne będzie wykonywał Zarządca cmentarza.

2. Do zadań wykonywanych przez Zarządcę cmentarza w szczególności należy:

1) utrzymanie cmentarza wraz z budynkami do niego przynależnymi w należytym stanie technicznym i sanitarnym;

2) wykonywanie drobnych remontów i konserwacji powierzonego mienia;

3) dbałość o estetyczny wygląd cmentarza zwłaszcza poprzez wycinanie chwastów, koszenie trawy oraz porządkowanie alejek. Koszenie trawy będzie wykonywane w sezonie wiosenno-jesiennym, co najmniej dwa razy w miesiącu; 

4) zimowym utrzymaniu parkingu, alejek oraz drogi do grobu, w którym będzie odbywał się pogrzeb, poprzez usuwanie śniegu i gołoledzi;

5) usuwanie (wywóz) nieczystości;

6) okresowe odnawianie pojemników na śmieci;

7) otwieranie i zamykanie bram cmentarza;

8) utrzymanie w należytym stanie technicznym tablic ogłoszeniowych znajdujących się na terenie cmentarza;

9) właściwej eksploatacji kaplicy cmentarnej i pomieszczeń chłodni w tym utrzymanie w nich czystości;

10) prowadzenie ksiąg cmentarnych w tym:

- ksiąg osób pochowanych na cmentarzu;

- ksiąg grobów;

- ksiąg cmentarnych;

- rejestru miejsc zarezerwowanych;

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów Dz. U.2001.90.1013 ze zm.);

11) wskazywanie, ewidencjonowanie oraz wytyczanie miejsc grzebalnych zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza;

12) wydawanie zezwoleń na budowę i remont grobu zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza oraz nadzór nad ich wykonaniem zgodnie z zezwoleniem;

13) pobieranie wszelkich opłat wskazanych w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i przekazywanie pobranych opłat na rachunek Parafii do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;

14) oznaczenie sektorów tabliczkami z numerami sektora oraz umieszczenie przy wejściu na cmentarz planu cmentarza z naniesioną numeracją sektorów;

15) wywieszanie na tablicy ogłoszeń aktualnego Regulaminu Cmentarza oraz cennika obowiązujących usług oraz danych kontaktowych do Zarządcy;

16) umieszczanie na grobie informacji o upływie terminu opłacenia grobu;

17) przedstawienie rozliczeń Radzie Parafialnej z pobranych opłat po zakończeniu roku kalendarzowego.

3. Parafia jest właścicielem gruntów, budynków, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie cmentarza. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów. Wobec osób nie stosujących się do Regulaminu będą wyciągane konsekwencje prawne i administracyjne.

III.

Postanowienia porządkowe

1. Cmentarz otwarty jest całodobowo, natomiast bramy wjazdowe mogą być otwarte po ustaleniu z Zarządcą na podstawie wydanego zezwolenia w godz. 7.00 -18.00 od poniedziałku do soboty.

2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek. Za osoby niepełnoletnie przebywające na cmentarzu odpowiadają opiekunowie prawni. 

3. W szczególności zabrania się na terenie cmentarza:

1) przebywania w stanie nietrzeźwym, spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających, palenie wyborów tytoniowych i ich substytutów;

2) niszczenia zieleni;

3) wprowadzania zwierząt;

4) niszczenia lub samowolne przemieszczania elementów małej architektury;

5) wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucania śmieci nie pochodzących z cmentarza, wypalania śmieci;

6) prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek;

7) zabudowania grobu wykraczające poza powierzchnią miejsca grzebalnego zgodnie z wydanym pozwoleniem, ustawiania ławek, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów, utwardzania wokół miejsc grzebalnych itp. Samowolne ustawione ławki, utwardzone miejsca, nasadzone drzewa oraz krzewy mogą być usunięte przez Zarządcę bez powiadomienia dysponenta grobu;

8) wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy;

9) handlowania i zarobkowania bez zgody pisemnej Proboszcza Parafii;

10) usuwania lub niszczenia na grobach tablic i napisów dotyczących osób tam pochowanych;

11) zbierania wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów i wiązanek, zniczy z cudzych grobów;

12) chodzenia po urządzonych miejscach grzebalnych;

13) samowolnego wykonywania prac budowlanych i kamieniarskich bez zgody Zarządcy.

4. Roboty budowlane i prace kamieniarskie przy grobach mogą być wykonywane tylko w dni robocze oraz w sobotę w godzinach otwarcia cmentarza po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządcy, wniesieniu stosownych opłat i zgłoszeniu zakresu prac.

5. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu właściciel cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.

6. Kształt nagrobków, pomników lub grobowców, umieszczone na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.

7. W celu załatwiania wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem cmentarza oraz uiszczeniem opłat wskazanych w Załączniku nr 1 należy zgłosić się do Zarządcy (aktualne dane kontaktowe Zarządcy znajdują się na tablicy ogłoszeń).

8. Na terenie cmentarza obowiązuje zakaz organizowania imprez, spotkań i innych wydarzeń, które mogą zakłócać spokój i ciszę panującą na cmentarzu.

IV.

Groby – miejsca pochówku

1. Na cmentarzu mogą znajdować się groby ziemne, groby murowane, groby rodzinne, katakumby, kolumbarium.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U.2008.48.284 ze zm.), wskazuje miejsca pochówku tj.:

1) grób ziemny, który stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje wydobytą z tego grobu ziemią;

2) grób murowany, przez co należy rozumieć dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę;

3) grób rodzinny, przez co należy rozumieć grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;

4) katakumby, przez co należy rozumieć pomieszczenie z niszami w ścianie, przeznaczone do pochówku zwłok;

5) kolumbarium, przez co należy rozumieć budowlę z niszami przeznaczonymi do składania urn.

3. Miejsce grzebalne do urządzenia grobu wyznacza Zarządca.

 

V.

Zasady dysponowania grobem

1. Zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2020.1947 ze zm.) prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

1) pozostały małżonek/małżonka;

2) krewni zstępni;

3) krewni wstępni;

4) krewni w linii bocznej do 4 stopnia pokrewieństwa:

5) powinowaci w linii prostej do l stopnia.

2. Rodzina zmarłego ma prawo skorzystania z firmy pogrzebowej według swojego uznania. Każda firma pogrzebowa jest traktowana na takich samych zasadach.

3. Każdy grób powinien mieć dysponenta (w rozumieniu w/w ustawy).

4. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za grób wystawione dysponentowi.

5. W przypadku śmierci dysponenta grobu oraz w sytuacji, gdy nie został on w nim pochowany, prawo do dysponowania grobem przechodzi na osobę, która go pochowała, chyba że inna osoba przedstawi prawomocne orzeczenie sądowe, wskazujące ją, jako osobę uprawnioną do dysponowania grobem.

6. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat.

7. Pół roku przed upływem 20 lat Zarządca oznaczy grób pisemną informacją o konieczności kontaktu z Zarządcą. Brak tego kontaktu spowoduje, że grób może być przeznaczony do ponownego pochówku, tzn. może być przekazane to miejsce innej osobie, celem pochowania innego zmarłego. 

VI.

Ponoszenie opłat

1. Zarządca pobiera opłaty z tytułu:

1) pokładnego;

2) prolongaty (ponowienia);

3) rezerwacji miejsca;

4) stawiania nowego pomnika lub wymiany starego pomnika;

5) innych opłat wskazanych w cenniku opłat w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Pełny wykaz opłat został wskazany w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku stawiania grobu rodzinnego murowanego, podwójnego lub potrójnego, należy uiścić opłaty stosownie do ilości zajmowanych miejsc grzebalnych.

4. W przypadku grobów wielopoziomowych (głębinowych) opłaty związane z rezerwacją i prolongatą pobierane są jak za pojedyncze miejsce grzebalne.

5. Przy pochówku osoby, która ma miejsce zarezerwowane, pobiera się pokładne za 20 lat, odliczając kwotę należną za lata, które jeszcze nie upłynęły, a już zostały opłacone przy rezerwacji miejsca.

6. W przypadku pochówku szczątków osób ekshumowanych z innego cmentarza stosuje się te same opłaty, co w przypadku innych pochówków.

7. Zarządca potwierdza każde pobranie opłaty odpowiednim dokumentem.

VII.

Pokładne

1. Pokładne to opłata uiszczana w chwili powstania nowego grobu lub użycia miejsca w grobie głębinowym i grobie murowanym, przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 lat, w tym także do stawiania nagrobków za zgodą Zarządcy w tym zakresie.

2. W przypadku grzebania ciała jednej osoby i wyrażenia chęci zarezerwowania miejsca obok na pochowanie w przyszłości (np. współmałżonka) wraz z pokładnym należy pokryć koszt rezerwacji miejsca.

VIII.

Prolongata (ponowienie)

1. Prolongata to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana po upływie 20 lat od dnia pochówku w danym miejscu.

2. Minimalny okres prolongaty wynosi 20 lat. Istnieje możliwość ponawiania prolongat po upływie poprzedniego okresu.

3. Pół roku przed upływem 20 lat Zarządca oznaczy grób pisemną informacją o konieczny kontakt z Zarządcą.

4. Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione.

IX.

Rezerwacja miejsca na cmentarzu

1. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca na cmentarzu na zasadach takich jak w przypadku pokładnego.

2. Przy pochówku osoby, która ma miejsce zarezerwowane, pobiera się pokładne za 20 lat, odliczając kwotę należną za lata, które jeszcze nie upłynęły, a już zostały opłacone przy rezerwacji miejsca.

X.

Likwidacja grobu

1. Groby mogą być likwidowane na wniosek dysponenta grobu po 20 latach od ostatniego pochówku lub przez Zarządcę w związku z wygaśnięciem terminów rezerwacji i prolongat.

2. W przypadku nieuiszczenia opłaty określonych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją pisemną umieszczoną na grobie, na co najmniej sześć miesięcy przed terminem jego likwidacji.

4. Pomnik zdjęty z likwidowanego grobu zostaje odłożony na specjalne składowisko, gdzie w ciągu sześciu miesięcy może być odebrany przez dysponenta grobu. Po tym terminie Zarządca może poddać go utylizacji bez prawa do odszkodowania dla dysponenta grobu.

5. Z zakresu czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

XI.

 Stawianie nowych i wymiana starych pomników

1. Na wszystkie prace wykonawcy winni mieć pisemne pozwolenie wydane przez Zarządcę. Prace prowadzone bez pozwolenia uważa się za prace nielegalne.

2. Elementy starego pomnika należy na własny koszt usunąć z Cmentarza. Zabrania się wrzucania tych elementów do cmentarnego śmietnika, zakopywania w grobie bądź ich porzucania na terenie cmentarza lub przy cmentarzu.

XII.

Ekshumacja

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana przez osobę uprawnioną wyłącznie:

1) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego;

2) na zarządzenie prokuratora lub sądu.

2. O zamierzonej ekshumacji zawiadamia się na piśmie Zarządcę na minimum trzy dni przed ustalonym terminem.

XIII.

Przeniesienie grobu

1. Istnieje możliwość przeniesienia szczątków osób pochowanych w innych miejscach i pochowania ich na tutejszym cmentarzu w nowym grobie lub grobowcu już istniejącym.

2. W celu przeniesienia grobu należy przedstawić Zarządcy stosowne dokumenty dla dokonania wpisu w księdze cmentarnej, ustalić czas i miejsce pochówku oraz dokonać stosownych opłat.

XIV.

Zasady wykonywania prac i usług na terenie cmentarza

1. Wykonywanie wszelkich prac na terenie cmentarza, w szczególności w zakresie usług kamieniarskich lub innych robót budowlanych wymaga uzyskania pisemnego zezwolenia od Zarządcy.

2. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane przez dysponenta grobu lub upoważnionego Wykonawcę.

3. Zgodę na wykonanie robót wydaje się każdorazowo na jeden ściśle określony grób. W przypadku prac przy kilku grobach wymagane jest odrębne zezwolenie na każdy z nich.

Zgodę wydaje się wyłącznie na groby, za które uregulowana jest opłata 20-letnia. Zakres prac nie może wykraczać poza granice miejsca grzebalnego. W przypadku trwającej ceremonii pogrzebowej wykonawca zobowiązany jest do przerwania prac.

4. Roboty budowlane mogą być świadczone przez wykonawców po przedstawieniu projektu zagospodarowania grobu i jego otoczenia. Na wskazany zakres prac Zarządca musi wydać pisemną zgodę.

5. Wszyscy wykonawcy mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Usługę wykonania grobu ziemnego lub murowanego, tzw. piwniczki oraz usługa ekshumacji pozostaje na wyłączność Zarządcy zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu.

7. Zezwolenie na prowadzenie prac budowlanych na grobie zachowuje ważność 14 dni kalendarzowych. W przypadku prac, których termin zakończenia przypada przed dniem 1 listopada, wszystkie prace muszą być zakończone do dnia 25 października.

8. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu i wywozu wszystkich materiałów pozostałych po robotach. Wykonawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty wyrządzone w mieniu cmentarza i osób trzecich oraz zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody i zadośćuczynienia osobom poszkodowanym. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników, realizujących prace i usługi na terenie cmentarza.

9. Wykonawcy robót budowlanych zobowiązani są na wezwanie Zarządcy okazać pozwolenie na prowadzenie prac. W przypadku braku pozwolenia na prowadzenie prac Zarządca ma prawo zabronić wykonywania usług i nakazać opuszczenie terenu cmentarza, a w razie potrzeby wezwać odpowiednie służby porządkowe lub Policję.

XV.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw.

2. Regulamin cmentarza parafialnego może być zmieniony jedynie przez właściwe organy parafialne.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 maja 2023 r.

4. Załącznik do Regulaminu:

1) Załącznik nr 1 cennik opłat.

2) Załącznik nr 2 umowa z Zarządcą.

5. Zmiana załącznika nr 1 nie wymaga aneksowania Regulaminu.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO REGULAMINU CMENTARZA

CENNIK OPŁAT

Tabela nr 1 – Cennik opłat dla Parafian*

L.p.

Rodzaj opłaty

Kwota brutto PLN

1.

Pochówek dziecka do lat 13

bezpłatnie

2.

Nienaruszalność grobu na 20 lat

500,00

3.

Użytkowanie miejsca w katakumbach na 1 trumnę

500,00

4.

Użytkowanie przez 20 lat miejsca w Kolumbarium na jedną urnę – dolna część

500,00

5.

Użytkowanie przez 20 lat miejsca w Kolumbarium na jedną urnę – środkowa część

600,00

6.

Użytkowanie przez 20 lat miejsca w Kolumbarium na jedną urnę – górna część

700,00

7.

Grób urnowy ziemny

500,00

8.

Opłata prolongacyjna na 20 lat grobu, Katakumb, Kolumbarium

500,00

9.

Opłata prolongacyjna na 20 lat grobu urnowego ziemnego

500,00

10.

Korzystanie z chłodni za dobę dla Parafian

50,00

 

* Parafianie, którzy złożyli ofiarę w kwocie 500 zł na budowę cmentarza do dnia 31.12.2019 r. są zwolnieni z opłat poz. L.p. 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Osoby, nie będące Parafianami ponoszą koszty w wysokości dwukrotnej w odniesieniu do wskazanych w powyższej tabeli z wyłączeniem poz. L.p. 8, 9.

 

Tabela nr 2 – Cennik opłat usług pozostających na wyłączność Zarządcy cmentarza.

1.

Ekshumacja zwłok (do 20 lat od pochówku)

2000,00

2.

Ekshumacja szczątków (powyżej 20 lat od pochówku)

1500,00

3.

Usługa wykopania grobu ziemnego na jedną trumnę

700,00

4.

Usługa wykopania grobu ziemnego pogłębionego

800,00

5.

Usługa wykonania grobu murowanego tzw. piwniczki na jedną trumnę

1 500,00

6.

Usługa wykonania grobu murowanego tzw. piwniczki na dwie trumny

3 000,00

Cennik opłat obowiązuje od dnia 26.11.2023 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU CMENTARZA

Umowa

Zawarta w dniu 14 maja 2023 r. pomiędzy:

Proboszczem działającym w imieniu Parafii pod wezwaniem Świętego Józefa Robotnika w Kłaju –
Ks. Janem Bierowcem zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

Firmą pogrzebową "Azalia" Mariusz Łysek zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

 

 

 

I.

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji Zarządcy cmentarza tzn. administrowanie cmentarzem Parafialnym Świętego Józefa Robotnika w Kłaju, wraz z budynkami przynależnymi z należytą starannością, stosując przepisy prawa i standardy zawodowe oraz zasady etyki zawodowej.

II.

1. Do obowiązków Wykonawcy należy administrowanie cmentarzem, które polega w szczególności na:

1) utrzymanie cmentarza wraz z budynkami do niego przynależnymi w należytym stanie technicznym i sanitarnym;

2) wykonywanie drobnych remontów i konserwacji powierzonego mienia;

3) dbałość o estetyczny wygląd cmentarza zwłaszcza poprzez wycinanie chwastów, koszenie trawy oraz porządkowanie alejek. Koszenie trawy będzie wykonywane w sezonie wiosenno-jesiennym, co najmniej dwa razy w miesiącu; 

4) zimowym utrzymaniu parkingu, alejek oraz drogi do grobu, w którym będzie odbywał się pogrzeb, poprzez usuwanie śniegu i gołoledzi;

5) usuwanie (wywóz) nieczystości;

6) okresowe odnawianie pojemników na śmieci;

7) otwieranie i zamykanie bram cmentarza;

8) utrzymanie w należytym stanie technicznym tablic ogłoszeniowych znajdujących się na terenie cmentarza;

9) właściwej eksploatacji kaplicy cmentarnej i pomieszczeń chłodni w tym utrzymanie w nich czystości;

10) prowadzenie ksiąg cmentarnych w tym:

- ksiąg osób pochowanych na cmentarzu;

- ksiąg grobów;

- ksiąg cmentarnych;

- rejestru miejsc zarezerwowanych;

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów Dz. U.2001.90.1013 ze zm.);

11) wskazywanie, ewidencjonowanie oraz wytyczanie miejsc grzebalnych zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza;

12) wydawanie zezwoleń na budowę i remont grobu zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza oraz nadzór nad ich wykonaniem zgodnie z zezwoleniem;

13) pobieranie wszelkich opłat wskazanych w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i przekazywanie pobranych opłat na rachunek Parafii do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;

14) oznaczenie sektorów tabliczkami z numerami sektora oraz umieszczenie przy wejściu na cmentarz planu cmentarza z naniesioną numeracją sektorów;

15) wywieszanie na tablicy ogłoszeń aktualnego Regulaminu Cmentarza oraz cennika obowiązujących usług oraz danych kontaktowych do Zarządcy;

16) umieszczanie na grobie informacji o upływie terminu opłacenia grobu;

17) przedstawienie rozliczeń Radzie Parafialnej z pobranych opłat po zakończeniu roku kalendarzowego.

2. Wykonawca za wszystkie pobrane opłaty wskazane w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, wyda osobie wpłacającej dokument potwierdzający. W dokumencie należy wskazać osobę wpłacającą jej adres oraz opis przedmiotu wpłaty.

3. Wykonawca zobowiązuje się do udostępniania kaplicy cmentarnej oraz cmentarza każdej firmie pogrzebowej na takich samych warunkach.

4. Wykonawca zobowiązuje się do otwierania bramy cmentarnej oraz udostępniania cmentarza każdemu wykonawcy celem wykonania przez niego usług kamieniarskich lub roboty budowlanej zgodnie z wydanym wcześniej zezwoleniem.

III.

1. W terminie określonym w II ust. 2 pkt. 17, wykonawca przedstawia Zamawiającemu rozliczenie za kwartał wraz z kopią wydanych opłat.

2. Wykonawca nie może stosować innych opłat lub opłat w innych wysokościach niż opłaty określone w obowiązującym cenniku opłat stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Cmentarza.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności określone niniejszą umową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, aktualnym stanem wiedzy, należytą starannością i postanowieniami niniejszej umowy. 

IV.

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) współpraca z Wykonawcą w przestrzeganiu warunków umowy;

2) pokrywanie kosztów za wywóz śmieci i media;

3) pokrywanie kosztów remontów kaplicy cmentarnej i alejek;

4) pokrywanie kosztów ubezpieczenia cmentarza;

5) pokrywanie kosztów nasadzeń oraz infrastruktury cmentarnej.

2. Za Wykonywane czynności określone w II ust. 1, Zamawiający oddaje na wyłączność Wykonawcy świadczenie usługi polegającej na wykonaniu grobu ziemnego, murowanego oraz ekshumacji z zastrzeżeniem, że wskazana usługa będzie świadczona zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.  

V.

1. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy zgodnie z jej zapisami powierza się wskazanym 3 członkom Rady Parafialnej tj. panu:

1) ..............................

2) ..............................

3) ..............................

2. Zmiana osób wskazanych w ustępie 1 nie powoduje koniczności aneksowania umowy.

 

VI.

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień 01.05.2023 r. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 31.12.2024 r.

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z 3. miesięcznym okresem wypowiedzenia.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

VII.

1. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony umowy.

3. Integralna częścią umowy jest Regulamin cmentarza rzymskokatolickiego przynależnego do Parafii pod wezwaniem Świętego Józefa Robotnika w Kłaju.

 

ZAMAWIAJĄCY                                                           WYKONAWCA

 

 

NUMER KONTA FUNDUSZU CMENTARNEGO: 12 8619 0006 0050 0507 2943 0005

Bank Spółdzielczy – dopisek Fundusz cmentarny

 

W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt z proboszczem Parafii – tel. 12 284 15 00

Ks. Jan Bierowiec, proboszcz

Rada Parafialna 

INFORMACJE DOTYCZĄCE CMENTARZA http://parafiaklaj.pl/ Super User