„Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”.„Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”. (św. Augustyn)
„Gdzie słyszysz śpiew,  tam wejdź, tam dobre serca mają,źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”. (Johann Wolfgang von Goethe)

Schola liturgiczna pełni bardzo ważną rolę w zgromadzeniu liturgicznym. Dokumenty soborowe tak o niej mówią: „Do niej bowiem należy troska o poprawne, zgodne z różnymi rodzajami śpiewu, wykonywanie właściwych im części liturgii oraz wspomaganie czynnego uczestnictwa wiernych przez śpiew w liturgii. Obecność scholi w liturgii i to nie tylko ‘od wielkiego święta’, ale w każdą niedzielę ukazuje bogactwo i różnorodność posług, i zaangażowania wiernych w sprawowanie liturgii. Przede wszystkim schola powinna wykonywać śpiewy dla nich przeznaczone, następnie powinna podtrzymywać śpiew wiernych, może też śpiewać pieśni na przemian z ludem (np. wierni refren, schola zwrotki), uczyć nowych pieśni, śpiewać pieśni trudne i wielogłosowe”.

Sama nazwa schola wywodzi się od założonej przez papieża Grzegorza I Wielkiego szkoły śpiewaków (schola cantorum), służącej nauce wykonania chorału gregoriańskiego. Wraz ze zmianami w kulturze muzycznej śpiew jednogłosowy został z czasem zastąpiony wielogłosowością. Obecnie scholą nazywa się zespół wokalny tworzony przez osoby związane z parafią, którego zadaniem jest pomoc w inicjowaniu i podtrzymywaniu śpiewu podczas liturgii.Zdolności muzyczne, podobnie jak językowe czy matematyczne, są rozłożone w ten sposób, że najwięcej jest osób przeciętnie uzdolnionych, natomiast bardzo mało jest i tych genialnych, i tych wybitnie niezdolnych. By śpiewać w scholi nie potrzeba wybitnych zdolności muzycznych. Konieczne jest za to, by członkowie zespołu lubili śpiewać i chcieli to robić na chwałę Bożą. Śpiewanie w scholi jest ponadto pracą zespołową i każdy ma możliwość podzielić się z innymi tym, czym go Pan Bóg najhojniej obdarował, czy to będzie piękna barwa głosu, czy też jego donośność, czy to będzie poczucie rytmu, pamięć muzyczna, ale też i dowcip, miłe usposobienie. Każdy z nas został obdarzony rozmaitymi talentami w różnym stopniu i ważne jest, ażeby otrzymane dary dobrze spożytkować. 

Nasza Schola parafialna „Św. Józefa” posługuje podczas Mszy św. niedzielnej o godz. 10.00 i nabożeństw. Spotkania scholi odbywają się w czwartki o godz. 18.30 oraz w niedziele o godz. 9.30. Zapraszamy w swoje szeregi wszystkie chętne dziewczynki od klasy III Szkoły Podstawowej, które chciałyby wspólnym śpiewem i modlitwą wielbić Pana Boga.

Prowadzącą muzycznie scholi jest Agata Ratuszek. Opiekę duszpasterską sprawuje ks. Proboszcz.

Schola parafialna "Św. Józefa" http://parafiaklaj.pl/ Super User